กระบี่ เส้นทางสู่ประสบการณ์... อีกครั้ง

กระบี่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งที่อยู่บนแผ่นดิน เช่น ป่าเขา นํ้าตก นํ้าพุร้อน ถํ้า พืชพันธุ์ต่าง ๆ
สัตว์ป่าหายากบางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นดินแดนแห่งความ
ท้าทายของนักผจญภัยที่ชื่นชอบกีฬาและการผจญภ